coffee-2306471_1920

Types pensioenregelingen

Er twee types pensioensystemen:

pensioensysteem met als uitgangspunt: uitkeringsovereenkomst

Zowel bij het middelloon- als het eindloonmodel is het uitgangspunt dat er een bepaalde pensioenuitkering wordt 'toegezegd' of in het vooruitzicht wordt gesteld. 'Uitkeringsovereenkomst' of 'defined benefit' heet dat in pensioenjargon. De uitkering die in het vooruitzicht wordt gesteld, is echter minder zeker dan het op het eerste gezicht lijkt. Het gaat ervan uit dat de werknemer tot aan de pensioendatum in hetzelfde fonds blijft. Bovendien moet het opgebouwde pensioen geïndexeerd kunnen worden, omdat inflatie de toekomstige uitkering anders minder waard maakt.

Of er geïndexeerd kan worden, hangt af van de financiële positie van het fonds. Als de rendementen van het pensioenfonds ontoereikend zijn kan het ook zijn dat de pensioenpremie hoger moet worden. Dat verhoogt de loonkosten. Daar zitten werkgevers en ook werknemers niet op te wachten.

Om de toekomstige pensioenuitkeringen te garanderen moeten pensioenfondsen voldoende dekkingsgraad hebben. Dat cijfer geeft aan wat de financiële positie van het fonds is. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een buffer te hebben: extra geld voor als het financieel tegenzit. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan moet een fonds de pensioenen verlagen, zowel de pensioenen van de gepensioneerden als de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers (en de slapers). Zo zeker is het vooruitzicht van de pensioenuitkering in de middel- en eindloonregelingen dus niet.

pensioensysteem met als uitgangspunt: premieovereenkomst

Een andere type pensioenregeling is de premieovereenkomst. Als werkgever betaal je een vaste premie aan de pensioenuitvoerder (inclusief het eventuele werknemersdeel) en daarmee wordt pensioen opgebouwd. De premies worden vaak belegd. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van de beleggingsopbrengsten. Pas op de pensioendatum wordt bekend hoe hoog het pensioen zal zijn. Dit type pensioenregeling komt veel minder voor dan de middelloonregeling die een bepaalde uitkering in het vooruitzicht stelt.